Начало

РДГ Русе

РДГ Русе носи името на град Русе, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалната дирекция по горите обхваща североизточната част на България, като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на североизток достига до държавната граница на Р Румъния, на югоизток с РДГ Варна, на юг с РДГ Шумен и на запад с РДГ Велико Търново.
Съгласно административно – териториалната подялба на страната, РДГ Русе стопанисва горския фонд на територията на област Русе и следните общини: Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Бяла, Борово, Две могили, Ценово; област Силистра и следните общини: Силистра, Кайнарджа, Главиница, Ситово, Алфатар, Тутракан и Дулово; област Разград и следните общини: Разград, Цар Калоян, Самуил, Лозница, Завет, Кубрат и Исперих.
РДГ Русе включва 5 държавни горски стопанства ( ДГС Силистра, Тутракан, Разград, Бяла и „Сеслав” гр.Кубрат) и 3 държавни ловни стопанства ( ДЛС „Дунав” гр. Русе, „Каракуз” гр. Дулово, „Воден – Ири Хисар” с. Острово.)

Декларации по чл.12 от Закона за предоотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Регионална дирекция по горите - гр.Русе.

Заявление за достъп до обществената информация. 

Годишен отчет на РДГ Русе за постъпилите заявления за ДОИ за 2019 г.

Вътрешни правила за електронен обмен на документи.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване.

Вътрешни правила за предоставяне нa достъп до обществена информация.

Харта на клиента и стандарти за административното обслужване.

Регистри на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите в Регионална дирекция по горите - гр.Русе.

Списък с административни услуги предоставяни от РДГ Русе.

Структура на Регионалната дирекция по горите - гр. Русе.

На вниманието на всички собственици/ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ !!!

Считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл. 14 б от НКОГТ, в съответствие с която: „Собствениците/ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в съответната РДГ: 

1. копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства; 

2. заверено копие на документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройството; 

3. удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата - важи за собственици/ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев.“

В тази връзка и в съответствие с изискванията на чл. 14 б, ал. 4 от НКОГТ, собствениците/ползвателите на превозните средства, превозващи дървесина, както и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ, които до момента  не са регистрирани, или не са предоставили всички данни в случаите по чл. 14б, ал. 3, т. 3, са длъжни да предоставят в съответната РДГ изискуемите документи преди същите да бъдат използвани за транспортиране на дървесина или недървесни горски продукти (чл. 14б, ал. 6 от НКОГТ).

 

 


Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

Русе, бул. "Скобелев" №7

тел: 082/821706

факс:082/821708

електронна поща:

rugruse@iag.bg

 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн

Собствениците/позвателите на обекти по чл. 206 от ЗГ могат да уведомяват РДГ Русе, когато системата за постоянно видеонаблюдение прекъсне и в последствие започне работа на следният дежурен телефон:

087 960 71 12

Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995